लोकगाथा: हरू सैम 9

haru m 9 (2)लोकगाथा: हरू सैम 9

एक ट्याल छोड़िछ जब गैछ इनर का द्वार हो।
इनरासन होकिल तैकि जिया काईनारा हो।
इतरानी का कान पड़यो बाँसूली शबद हो।
बैस बैंनी परीन ऐंन आँछरी खेचरी हो।
भूचन हरुस जब बाटा लागी छिया,

वी बखत काईनारा स इसो आयो ग्यान हो।
कभै-कभै मेरो हरु बाँसूली बजूँछ्यो हो।
स्वनीका सपन आई इजू काईनारा हौ।
पीपली चैंरड़ी बाला हरीचन नींनौड़ी ऐ रैठ हो।

सपन में देखी तैले इजू काईनारा हो।
हरुस समूँछि जब गोदी में धरँछि।
पाँणी ले नऊँछी नौनि ले पोछँछि हो।
खीर भोजन दिछि हरु नीनै न टूटनि हो।

तू कैसे दुसाछे इजा, एकला जंगल हो?
ल्वीले क्यलेख बजैछ इजा उदासी बाँसुली हो?
थी बखत हरु बोलया दुश्मन दुर्सोनूँ इजा सिर काटी लिनूँ।
सोरे जै दुर्सोनूँ फोड़ी बाँट लिनूँ। क्रमशः

लोकगाथा: हरू सैम 8

haru m 8लोकगाथा: हरू सैम 8

सात राणी नागिनी अठूँ मसाणी कैजा उदासी है र्यान हो।
पोंठा बली हरु बिंदराबन पूज्यो हो। सात भोजिन छिन वली
ऊखली सार हो। पोंठावली हरु हो कलेवार माँगछ हो।
ऊँ सात भोजीन आब मजाकी कराला हो।

लैजा लैजा देवर कौला सुपी में का टुणाँ, भट भाङू भुटि हो।
महाबली हरु क्या बोली बोलाँछ-”घिनौड़ी को चार उखल्यारी
कल्यौमैले जनमें न खायो हो।“ ”खैजा खैजा देवर चुकिलो छसिया।“
”चुकिलो छसिया मैंले जनमें न खायो हो।“

”खीर-भोजन खान्या, ज्यूनि मैका च्यल हुना
आपण दादा की बंदि खोलि ल्यूना हो।“
तिरिया को दुछायूँ, छूतीं को डरायूँ
पौठा बली हरु लागी गयो बाटा हो। गै भैंसी खोलँछ।

पस्याली रमटा काँनी में धरँछ। गडेरुवा मंडी पिठ्यूँनि खितँछ।
गै-भैंसी खोलँछ। उबधुरी लगूँछ हो। चैबाटी चैरड़ी बैठक लगूँछ।
तै गैली, पातल हो। मूगछं-रनबादी बासुली हो।
हे बाँसुली ध्वका कूँछ – भलि भक्या बोलाए हो। क्रमशः

लोकगाथा: हरू सैम 7

 

haru m 7लोकगाथा: हरू सैम 7

तीरर्थ वासी जोगी तुमि, नस छिपुला का कोट हो।
रोल गुसाँई सैंम गयो छिपुला का कोट हो।
नबौली नौ पाट में बगैठक लगूँछ हो।
पिंगला राणी भोजन बणूँछि हो।

काँसा की थाली, केला के पात में जोगी
भोजन न खानूँ हो। ”मैंे खूँलो भोजन छिपुला की थाल हो।“
छिपुला की थाल में छन नौ बीसी नेवर हो।
बार बिसी खाँकर झनक पणँछि हो।

बार भाई लौटि आया, छिपुला का कोट हो।
सैमज्यू समायो कोरा महल मैं बंद करि दियो हो।
बिदराबनें का सैंम तिरिया कारण बंद हई ग्यान हो।
सागरी सैंम को कांसो भाई हँसुला गढ़े में राजा बणि रयो हो।

हरु को भाणिज गोर्दि को गोरिया झलराइ को पूत हो।
कूँजन हरज्यू हो-भाणिज गोरिया, तू राज चलाये हो।
मैं जाँछू बिदराबनें हो। रौंली कौंली गाई, बिनुवाँ बहड़
हिला डूबी रैछ हो। क्रमशः

लोकगाथा: हरू सैम 6

haru m 6लोकगाथा: हरू सैम 6

हुूमा धुरा बटी गयो पाँच पौड़ी मँजा हो।
ढाणी की उकाल काटी, छिपूला चैरड़ी हो।
छिपुला कोट का छन, बार भाई छिपुला हो।
बार चेला छन तिनार, अठार रे नाती हो।

दौच त चाकर छना स्यूँर-प्यूँर पैगा हो।
धुरी का शिकार, ऊँनी बार भाई छिपुला हो।
नेड़ा-भेड़ा पुजी नमो-भै नारेंण हो।
बार भाई छिपुला कूनन हो, जोगी कथ बटी आया?

काँ हिन ही जाला हो?
”तीरथ बासी जोगी हुँलो कैलास ही जूलो हो।
तीरथ-बरत जागा मैं भोजन खूँलो हो।“
बार भाई छिपुला कूनन हो।

बार बरस की तीर्थवासी हमरि पिंगला हो।
हमीं शिकार जान रयाँ-सताँ दिन ऊला हो।
ज्यून मिरगन की नाक डोर हालँला हो।
मरी मिरगन की पीठ भारी लगूँला हो। क्रमशः

लोकगाथा: हरू सैम 5

haru m 5लोकगाथा: हरू सैम 5

भभूत को गोलो लियो, सुनू की मेखला हो।
हिय हार माला पैरी, केदारी फरुवा हो।
सिर में साफी पैरी, दुमुखिया चिमटा हो।
धुनी का किनारे बैठी, अनठणि जोगी बण्यो हो।

चैबाटी की धूल पकड़ी, बोकसाड़ी विद्या हो।
भभूत को गोलो लियो, आग को रे शोलो हो।
बणी-ठणी जोगी बेष, बाट लागी गया हो।
तली हठी माल आयो, भिजिया रमूँछ हो।

बणबाषा को भात, उड़द की दाल हो।
भोग न लागनूँ दिगौ भुक्वे रई जाँछ हो।
तली हठी माल बटी, श्यामा खेगत मँज हो।
खैराणी भुजाणी बटी आयो धरमैं का घर हो।

ठुलखाला दशौली बटी बेरीनाग पुज्यो हो।
थल-बागनाथ बटी हुपुली नागणी हो।
धाणधुरा पुज्यो जोगी, अन बिदो जोगी हो।
धौली गंगा धाल तरी हुमा घुरा लाग्यो हो। क्रमशः

लोकगाथा: हरू सैम 4

haru m 4लोकगाथा: हरू सैम 4

बिरछा का नौ सैलले न बैठ्यै हो।
ज्यूनी मैं को चैलो हौलै मेर नित्तित्तर आलै हो।
सात राणी तेर घर छन।
अठूँ मैं पिंगलास बेवै लैजालै हो।

मर्यूँ मैं को चेलो हौले बिनराबनै रोले हो।“
आधाराति सपना पिंगला हरानि हो।
हरेहरुसैमज्य नींन भंग है गैछ हो।
रहनी रतूड़ा में मुरुली बजूँछ, आँङुली नचूँछ् हो।

मसाणी कैजू क्या बोली बोलाँछी हो-
सागरी को सैंम आज उदासी है गयो हो।
कित सौत नागणी राणी ले टहले न करी हो।
कित सीणी खाट आई पूज्या खटमल राकस हो।

”कौहो बाबा हरुसैंम, मन को बयान हो“।
मनकि बयान हरु बिंदराबन है बाटा लाग्यो हो।
बुकी को सुनू लियो, दुध-चाँदी बर्तन हो।
भगुवा कपड़ा लियो, हाथ को कंगन हो। क्रमशः

लोकगाथा : हरू सैम 3

haru m 3लोकगाथा : हरू सैम 3

गाई धन देला सैंमज्यू
कलड़िया ठाट हो।
बैगिया लछिमि दी देला
दी देला चारै पदारथ हो।

सुपना में देखी सैमज्यू ले
छिपूला को कोट हो।
पिछुला का कोट होलि
राणि पिंगला हो।

बार भाई छिपुलों की होली
एक राणी पिंगला हो।
पिंगला देखी सैमज्यू जाणी
कै रुबा को कातो हो।

जाणी पुन्यू की चाननी,
बैसाखी सूरिज हो।
आधी रात मजा पिंगला
क्या बोली बोलाँछी हो-

”जै दिन बटी पिंगला का आयूँ
की दिन बती सदाबर्त छना हो।
सदावर्त अस्नान करँछु हो।
देखनक नों देवतै न देख्यो हो। क्रमशः