कां जान्नौहा

Konjanoha

आप्न खुट्ट मैं आफी
किलै बनकाटि हान्नौहा
छाडि़ छुडि़ बेर घरबार
यरौ तुम कां जान्नौहा

हंला कि खोरि फुटि
च्यूड़ भट्ट भुटि
दिन्नौहा कसि ढोक
लगैबेर अच्छत पिठ्यां

मासला भाण कुण
सिखला अवगुण
छाडि़ छुडि़ बेर इसकूल
खराब गिंज तान्नौहा

गोठ अड़ान्नो
बाच्छ खड़ान्नो
गोरू दिन्नौ एक तोप्पो्
तोप्पो् मंतर मौ जस हुंछ

एक्कै छिट्टै ले्
च्या से्त है जां
छाडि़ छुडि़ बेर एस तोप्पो्
बजारौ च्या खान्नौहा

नारिंगै दानी
आलु खुर्सानी
खूब हुनान फल फूल
अगर मिहनत करि संक्छा

हर बिभाग है
मदत मिलन्नै
छाडि़ छुडि़ बेर एसि ठौर
भाज्न अस्सल मान्नौहा

Advertisement