गीत: लैला:

lailaगीत: लैला:

मुख है त के लै नै
कूनै रे लाटा !
बाट हिटना हिटना यो
ऐ गै लुघाट

कै गौं मैं कै मौ मैं रूंछै
मजनु जस पच्छा पच्छा
किलै उंछै ?

बोट हिसालू भौत रिसालू
नजिक जाला काण बुड़ाला
काण बुड़ाला नक को मान्छ
दूद दिनी गोरु लात लै हान्छ

यो ई छ रीत
योई छ बियोहार
एस्सी कैं चलनौ
यो सारो संसार

तू कै दुणी मैं रूंछै
मजनु जस पच्छा पच्छा
किलै उंछै ?

Advertisement

Published by

Dr. Harishchandra Pathak

Retired Hindi Professor / Researcher / Author / Writer / Lyricist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s