भजन: आस:

aasभजन: आस:

मन मैं एक आस लीबेर
पुरो बिसवास लीबेर
करन पुकार ऐ रयूं
मैया त्यर द्वार ऐ रयूं

जो लै त्वैथैं जि लै कंूछ
दिंछै तत्काल तू
ममता ले भक्तौं खन
कंर्छे मालामाल तू

महिमा की याद लीबेर
दिल मैं इराद लीबेर
आज एत्तनार ऐ रयूं
मैया त्यर द्वार ऐ रयूं

दिल नै लागनो मेरो
अब संसार मैं
भजि भुजि पुजि गयूं
त्यर दरबार मैं

हिरदै की धाद लीबेर
एक फरियाद लीबेर
आज घारौंधार ऐ रयूं
मैया त्यर द्वार ऐ रयूं

Advertisement

Published by

Dr. Harishchandra Pathak

Retired Hindi Professor / Researcher / Author / Writer / Lyricist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s