लोकगीत : हास्यगीत :

 

haasygitलोकगीत : हास्यगीत :

एक डोलि में बर ब्योलि
एक डोलि में भौ

मीं कन बौज्यू सरम लागैं
बर कैं दियौ भौ

भ्यार ऐरै छ बर्यात
भितेर है रौ छ भौ

ये तरफ हुंछ कन्यादान
वी तरफ रूं छ भौ

को करंछ ज्यूंति पूजा
को समालौ भौ

ब्योलि करेलि ज्यूंति पूजा
बर बोत्यालो भौ

Advertisement

Published by

Dr. Harishchandra Pathak

Retired Hindi Professor / Researcher / Author / Writer / Lyricist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s