लोकभाषा: अन्नादि विषयकः

annadiलोकभाषा: अन्नादि विषयकः

काक्नि – भुट्टा
कन्क – टूटे चावल
खुस्यल – छिक्कल
ग्यूँ – गेहूँ
घ्वाग् – भुट्टा
गहत् – कुल्थ की दाल
चा्न – चने
चिल – भूसा
चू – चोया
पर्स – खाद
बिय – बीज
भट्ट – कालीदाल
मुण्ड्व – मोटा अनाज
माँद्र – गोल दानेदार चावल
सित – अन्न का दाना

बर्तन विषयकः

उखल – ओखल
कसेणि – काँसे का लोटा
कढ़ै – कढ़ाई
गड़ुअ – टोंटीदार लोटा
घण्टि – पीतल की लुटिया
चास्नि – बड़ी कढ़ाई
ठ्ेकि – काठ का बर्तन
डा्ड़ु़ – करछुल
पन्यो – पलटा
फौंल – ताम्रकलश
ब्ेलि – कटोरी
भदे्लि – बिना कुण्डे वाली कढ़ाई
भड्डु – काँसे की भारी पतीली
भाणकुण – बर्तन
सणेसी – सँड़सी

Advertisement

Published by

Dr. Harishchandra Pathak

Retired Hindi Professor / Researcher / Author / Writer / Lyricist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s