लोकभाषा: वस्त्राभूषणादि:

लोकभाषा: वस्त्राभूषणादि:

 1. वस्त्र विषयकः
  आंग्ड़ि – पूरी बाँह की कुर्ती
  खल्ति – जेब
  घाघ्रि – घाघरा
  झग्लि – लम्बा फ्रोक
  पिछौड़ – दुपट्टा
  काम्ल – कम्बल
  खातड़ – बिछौना गुदड़ – फटापुराना बिस्तर
  टाँक – पगड़ी
  थुल्मा – रोऐंदार कम्बल
  पंखी – पतली ऊनी चादर
  बौंल – आस्तीन
  दन – ऊनी कालीन
 2. आभूषण विषयकः
  कमरज्योड़ि – करध्नी
  कांघि – कंघी
  चर्यो – मंगलसूत्रा
  झाँवर – झाँझर
  तिलड़ी – तीन लड़ों वाला हार
  धग्ल – चाँदी के कड़े पौंची – पहुँची
  फुल्लि – नाक की लौंग
  बुलबुलि – केशविन्यास
  मुनड़ि – अँगूठी
  स्यूनि – माँग
 3. भोजन विषयकः
  खा्नो् – खाना
  खुर्सानि – मिर्च
  गडे्रि – बण्डा
  गदुअ – कद्दू
  गास – ग्रास
  चुड़का्नि – काले भट्ट की दाल
  चूक – खटाई
  जौल – भट्ट पीसकर बनाया खाद्य पदार्थ
  झो्लि – कढ़ी तैड़ – कन्द विशेष
  तोर्याँ – तुरई
  दै – दही
  नौनि – मक्खन
  पल्यो – कढ़ी
  पिनालु – घुइआ
  मौ – शहद
  लगड़ – मीठी पूरी
  सिंगल – पिसे चावल की मोटी जलेबी

Advertisement

Published by

Dr. Harishchandra Pathak

Retired Hindi Professor / Researcher / Author / Writer / Lyricist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s