गंगू रमोला 19

gan m19लोकगाथा: गंगू रमोला 19

‘बिदिया का पुरा, जन पायो भलो नाम।’
द्वी भाई रमोला आया रमोली का गढ़।
बुड़ गंगू रमोला, सभा बैठि र्यान।
जै द्योल-जै द्योल बौज्यू; रमोला कूँनन।

मैंत हुँलो अपुतरी; बौज्यू कैथें कूँछा?
बाबू कई बेर गद्दी नीं सरनीं।
सिदुवा-बिदुवा भभूत फकनन।
एक गोलोभ भूते को रमोली हिरन पै गैछ।

गंगू रे रमोलो बुढ़िया राणि थें पुछन पैंगिछ-
‘होला कैका ई पुतर?’
द्वी नाली बन्दूक, जसा देखी उ जोंली सन्तति।
जैठि राणि कूँछि, म्यरा च्यला छन।

Advertisement

Published by

Dr. Harishchandra Pathak

Retired Hindi Professor / Researcher / Author / Writer / Lyricist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s