स्वामी :

swami

कबीर वाणी :

दोहानुवाद : स्वामी :

स्वामी एत्ती दी कि यो
घर पर्वार चलौ
मी लै नै रौं भुख कभैं
साधू भुख नी जौ

म्यर मीथैं के लै नाहन
जीलै छू उ त्यार
त्या्र त्वे ई कै सौंपणा
के लागणौ छ म्यार

सुख मैं सब संसार छू
खाणौ और सिणौ
दुख मैं दास कबीर छू
जागणौ और रुणौ

Advertisement

Published by

Dr. Harishchandra Pathak

Retired Hindi Professor / Researcher / Author / Writer / Lyricist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s