मा्ल :

mala

कबीर वाणी

अनुवाद : मा्ल :

कबिरा यो मा्ल काठ की
त्वे सतझूणै छी

घुमै नि सकनै आपण मन
किलै घुमूंछै मी

माल घुमणै छू हाथ मैं
जिबाड़ घुमण मुख मैं
मन घुमणौं चारों दिसा
यो त पाठ पुज नैं

दुख मैं करणी याद सब
सुख मैं नि करण क्वे
सुख मैं वी खन याद रा्ख
दुख नि होल कभै

Published by

drhcpathak

Retired Hindi Professor / Researcher / Author / Writer / Lyricist

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s